MENY
NYHETER
A-LAGET
ANDRE LAG
INTERAKTIVT
ARKIV
GJESTEBOK
E-POST

Klepp slapp billig unna
(26.11.10) Kretsen har valgt å kun straffe Klepp med bøter for å ha brukt to ulovlige spillere i hele høst. "De får gebyrer i henhold til gjeldende bestemmelser," sier daglig leder Trond Tengesdal i Rogalands Fotballkrets til Rogalands Avis.
Hadde Klepp fått poengstraff kunne Vaulen ha behold plassen i 3. divisjon. "I så fall måtte det foreligget en protest. Det gjør det ikke, og protestfristen gikk ut for flere måneder siden."
Leser man retningslinjene til forbundet om bruk av ikke spilleberetiget spiller heter det.
"Med mindre særlige forhold tilsier noe annet, skal bruk av ikke spilleberettiget
spiller etter kampreglementet § 2-1 første ledd bokstav a-c og andre ledd i
seniorklassene føre til tap av poeng og bot, jf. sanksjonsreglementet §§ 3-1 bokstav b og f og 3-2 (2). Med mindre særlige forhold tilsier noe annet, skal bruk av ikke spilleberettiget spiller etter kampreglementet § 2-1 første ledd bokstav d-h i seniorklassene normalt føre til bot, jf. sanksjonsreglementet § 3-1 bokstav b. Ved gjentatte eller langvarige overtredelser kan poengtrekk benyttes.
Avgjørelsesmyndigheten fastsetter poengtapet og/eller boten slik den finner det
rimelig sett hen til antall spillere, antall kamper, kampresultat, grovhet, grad av
skyld, divisjonsnivå og omstendigheter for øvrig."
Dette er klippet ut fra følgende sak!