MENY
NYHETER
A-LAGET
ANDRE LAG
INTERAKTIVT
ARKIV
GJESTEBOK
E-POST

Se saksutredning for ny kunstgressbane
(26.11.07) På tirsdag er Vaulens planlagte kunstgressbane ved Hetland VGS oppe til votering hos fylkesutvalget.
Fylkesrådmannen har anbefalt at Vaulen får leie plassen gratis i 20 år mot at klubben betaler regningen for gildet.
For å finansiere banen trenger Vaulen hjelp. Sponsorkontrakt for reklame rundt banen finner du her!
Hele saksfremlegget kan du lese under:
Saksutredning:
HETLAND VIDEREGÅENDE SKOLE - KUNSTGRESSBANE
1. Bakgrunn:
Vaulen idrettslag har søkt om å få opparbeide en kunstgressbane på fylkeskommunens eiendom ved Hetland videregående skole.
2. Saksopplysninger:
Vaulen IL har for lite baner i forhold til medlemstall. For å kunne gi et bedre tilbud til aldersbestemte klasser som spiller 7-er fotball, ønsker klubben å egenfinansiere opparbeidelse av en kunstgressbane på håndballbanen ovenfor Hetland Videregående skole.
Vaulen IL har på tilsvarende måte i samarbeid med Stavanger kommune finansierte og bygget opp Vaulenbanen til fullgod kunstgressbane i løpet av nov 06-feb 07.
Vaulen IL vil leie området ovenfor skolen som pr i dag er en dårlig vedlikeholdt asfaltert håndballbane. Håndballbanen skal gjøres om til kunstgressbane med mål 60X40 m med sikringssone.
Banen skal brukes til kamp og trening for Vaulen IL. Hetland vgs, eller andre videregående skoler vil få disponibel kunstgressbane for sine elever til bruk i fotballundervisning alle skoledager fra 08-15. Vaulen IL disponerer banen utover dette.
Vaulen IL står ansvarlig og bekoster alt nødvendig grunnarbeid, banedekke, belysning og gjerder mot vei som skal til for å bygge en fullt ut forsvarlig kunstgressbane for 7 er lag.
Vaulen IL vil egenfinansiere banen via oppsparte midler og sponsorer.
Arealet leies vederlagsfritt av Rogaland fylkeskommune og avtalen gis en varighet 20 år.
Banedekke og gjerder, forsikringer etc er Vaulens ILís ansvar, ansvaret omfatter også vedlikehold og reperasjoner.
Området leveres tilbake etter endt leieperiode utformet som fotballbane.
3. Fylkesrådmannens vurderinger og konklusjon:
Arealet til denne fotballbanen er ikke i konflikt med de utbyggingsplanene som ligger til grunn for det pågående prosjekt ved Hetland vgs. Fylkesrådmannen kan heller ikke se noen konflikt dersom utbyggingen ved Hetland vgs. videreføres med et nytt byggetrinn.
En oppgradering av den banen som i dag finnes på tomten vil bety en betydelig ressurs for skolen. Saken er forelagt skolens ledelse som stiller seg meget positivt til tiltaket.
Forslag til vedtak:
Fylkesrådmannen gis fullmakt til å fremforhandle en avtale hvor Vaulen IL får leie arealet vedelagsfritt, mot å opparbeide en kunsgressbane som disponeres av Hetland vgs. i skoletiden.
Liv Fredriksen
fylkesrådmann
Håkon Schwalb
fylkesdirektør